Sekundové lepidlo AiT

Sekundové lepidlo AiT

14 

3 g

Sekundové lepidlo na plast, porcelán, kov, dřevo, kůži, gumu, karton a sklo.

Varování. Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poranění očí. Může způsobit podráždění dýchycích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větranch prostorách. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kotaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním na místech určených pro lidvidaci nebezpečných odpadů.

Složení dle INCI

Obsahuje Ethyl - 2- kyanoakrylát