Čistič na nábytek

Čistič na nábytek

89 

400 ml

ve spreji

Aktivní čisticí složky v kombinaci s pečujícími oleji šetrně odstraní prach, špínu, otisky prstů a skvrny z povrchu nábytku. Díky obsahu vosku palmy karnaubové ošetřuje a chrání všechny dřevěné  a dýhované  předměty a dodává vašemu  nábytku svěží a trvalý lesk.

Použití: Dózu před každým použitím důkladně protřepejte. Rozprašovací hlavu držte směrem k povrchu čištěného nábytku a aplikujte ze vzdálenosti cca 20 cm. Čistou a suchou prachovkou rozetřete a vyleštěte. U menších předmětů je vhodné nastříkat přípravek přímo na prachovku. U citlivých materiálů nejprve vyzkoušejte na méně viditelné části nábytku. Nedoporučujeme používat na surové nebo neošetřené dřevo. Nepoužívejte na podlahy z důvodu možného nebezpečí uklouznutí.

Obsahuje: 5–15 % alifatické uhlovodíky, parfém, benzoát sodný, méně než 1% dusitan sodný, bílý minerální (ropný) olej, silikony, vosky.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několk minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.