Čistič koberců a čalouněného nábytku

Čistič koberců a čalouněného nábytku

89 

600 ml

Aktivní pěna s příjemnou vůní proniká hluboko do vláken a uvolňuje všechny nečistoty, které působí vyblednutí barev. Přípravek vyčistí vaše koberce, podlahoviny i čalouněný nábytek do hloubky, obnoví stálost jejich barev a dodá jim příjemnou svěží vůni.

Před použitím na jakémkoliv koberci nebo čalouněném nábytku vyzkoušejte stálost barev na méně viditelném místě, vždy počkejte na výsledek po zaschnutí! Vlněné koberce a jiná přírodní vlákna se nemusejí snášet dobře s každým čisticím prostředkem a před použitím je nutno vždy provést aplikační zkoušku stálosti barev! Nepoužívejte na hedvábí, samet, velur, brokát a jiné textilie citlivé na vodu nebo náchylné ke srážení.

Návod k použití: Koberec nebo čalounění pečlivě vysajte. Dózu před každým použitím důkladně protřepejte. Stříkací hlavu držte směrem dolů a aplikujte stejnoměrně ze vzdálenosti cca 30 cm. Pomocí čisté navlhčené houby nebo hadříku zapracujte pěnu zvenku směrem ke znečištěnému místu. Při silnějším znečištění postup několikrát zopakujte. Přebytečnou tekutinu vytřete utěrkou. Pevné zbytky ihned odstraňte, aby se nenalepily do textilních vláken. Po dokonalém zaschnutí čištěnou plochu znova vysajte.  Doporučujeme použít vyčištěný vysavač nebo vložit do vysavače nový sáček, aby se dosáhlo co největší sací síly.

Obsahuje: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém, benzoát sodný, méně než 1 % dusitanu sodného.

NEBEZPEČÍ. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 Chraňte před slunečním zářením. P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.