Čistič trub a grilů

Čistič trub a grilů

89 

400 ml

Aktivní pěna k důkladnému čištění pečicích trub, grilů, plechů, ploten sporáků, hrnců, pánví, nádobí, pekáčů. Umožňuje čištění za horka (rychle) i za studena.

Návod k použití: Před použitím dózu důkladně protřepejte! Při čištění používejte ochranné rukavice  a nevdechujte páry. Nepoužívejte na hliník a elektrické kontakty. Nestříkejte do odsávacího zařízení. Doporučení: Nalepte po dobu čištění na troubu štítek s upozorněním, že se trouba právě čistí a před ukončením čištění ji nelze používat.

Čištění za tepla (rychlé): Troubu po pečení ochlaďte na teplotu cca 50 °C), nebo studenou troubu ohřejete na nejnižší stupeň (tj. vnitřní stěny trouby na cca 50 °C), pak vypněte. Podlahu pod otevřenými dvířky trouby a přilehlé plochy přikryjte novinami, abyste předešli vzniku skvrn ze stékajícího čističe a postříkání okolí. Pěnu stejnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm (dózu pravidelně protřepávejte) a štěrbinu pod otevřenými dvířky před uzavřením utěsněte papírem, abyste zamezili vytékání rozpuštěných nečistot. Podle stupně znečištění nechte působit 5–15 minut. Rozpuštěné nečistoty setřete vlhkým hadrem nebo houbou, pak několikrát důkladně omyjte velkým množstvím vody a nechejte uschnout. Při silném znečištění postup případně opakujte. Po použití si umyjte důkladně ruce.

Čištění za studena (přes noc): Troubu nepředehřívejte. Podlahu pod otevřenými dvířky trouby a přilehlé plochy přikryjte novinami, abyste předešli vzniku skvrn ze stékajícího čističe a postříkání okolí. Pěnu stejnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm (dózu pravidelně protřepávejte) a štěrbinu pod otevřenými dvířky před uzavřením utěsněte papírem, abyste zamezili vytékání rozpuštěných nečistot. Nechejte působit minimálně 6 hodin. Rozpuštěné nečistoty setřete hadrem, pak důkladně omyjte velkým množstvím vody a nechejte uschnout. Při silném znečištění doporučujeme prodloužit působení přípravku, případně postup opakovat . Po použití si umyjte důkladně ruce.

Obsahuje: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém, benzoát sodný, 0,5–2 % hydroxidu draselného.

NEBEZPEČÍ. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 Chraňte před slunečním zářením. P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. EUH 018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.