Čistič koupelen

Čistič koupelen

59 

600 ml

aktivní čisticí pěna

Aktivní čistící pěna pečuje o lesk beze šmouh na povrchu ze smaltu, porcelánu, keramiky, plastu, chromu a nerezové oceli.

Vaše koupelna získá udržovaný čistý vzhled, bezvadný lesk a příjemnou svěží vůni. Používejte k čištění van, umyvadel, sprchových koutů, toaletních mís, obkladů, dlaždic a armatur.

Návod k použití: Dózu před použitím důkladně protřepejte. Stiskněte rozprašovací hlavu a podle potřeby nastříkejte pěnu stejnoměrně ze vzdálenosti 25–50 cm.  Nechte působit asi 2 minuty. Na závěr vyleštěte vlhkou utěrkou nebo houbou, případně opláchněte vodou. Plastové povrchy a armatury doporučujeme doleštit suchou utěrkou, která nepouští vlákna. Při silnějším znečištění nechejte pěnu působit déle, cca 10 minut.

Obsahuje: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látkek, parfém, benzoát sodný, méně než 1 % dusitanu sodného.

NEBEZPEČÍ. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 Chraňte před slunečním zářením. P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.